AD700 Escaldes Engordany
+376821273
info@gestoriagesta.com

IRPF ANDORRA

GESTORIA GESTA ESPECIALISTES EN FINANCES, FISCALITAT I COMPTABILITAT INTERNACIONAL

Impost sobre la renda de les persones físiques
1. Què és l’IRPF?
L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.
A través de l’IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l’impost amb independència del lloc on s’hagin produït i de l’estat on estigui establert el seu pagador.

És a dir, queda gravada la renda mundial obtinguda per l’obligat tributari.

Obligat tributari és qualsevol persona física en què es doni una de les circumstàncies següents:

• Que visqui més de 183 dies en el territori andorrà durant l’any natural.

• Que radiqui a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

No es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que diàriament es desplacen al territori andorrà des d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals a Andorra.

Els rendiments obtinguts pels fronterers i temporers quedaran subjectes a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, si bé poden optar per aplicar el règim especial del mateix impost. Aquest règim especial els permet tributar d’acord amb les normes generals previstes per la Llei de l’IRPF.